Psalm 114

1Israa7eela asai Gibxxe biittaappe kiyido wode, Yaaqooba keettaa asai allaga qaalan haasayiya asaa yeggidi biido wode, 2Yihudaa asai Godaayyo geeshsha asa gidiis; Israa7eela asaikka ayyo haaro gidiis. 3Zo7o Abbai hegaa be7idi baqatiis; Yorddaanoosa SHaafaikka guyye simmiis. 4Dereti deeshshatudan buraaqidosona; keratikka dorssa maraadan guperettidosona. 5Abbau, nena baqatissidabai aibee? Yorddaanoosa SHaafau, aissi guyye simmadii? 6Inttenoo deretoo, deeshshatudan aissi buraaqidetii? Inttenoo keratoo, dorssa maradan aissi guperettidetii? 7Nenoo biittau, GODAA sinttan, Yaaqooba Xoossaa sinttan kokkora. 8I shuchchaa haatta kessidaagaa; zaallaa haatta pultto oottidaagaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\