Psalm 115

1Abeet GODAU, nu gishsha gidenna; nu gishsha gidennan, aggenna ne siiquwaanne ne tumatettaa gishshau, nuuni ne sunttaa bonchchanau bessees. 2Dere asati aissi, "Eta Xoossai awan de7ii?" giyonaa? 3Nu Xoossai saluwaana; i ba dosidobaa aiba gidikkokka oottees. 4SHin eta eeqati biranne worqqa; eti asa kushen merettidaageeta. 5Etau doonai de7ees; shin haasayokkona; aifee de7ees; shin xeellokkona. 6Etau haittai de7ees; shin siyokkona; siiree de7ees; shin singgokkona. 7Etau kushee de7ees; shin oiqqi xeellokkona; tohoikka de7ees; shin hemettokkona; eti bantta qooriyaara cenggurssaa sissokkona. 8Eta medhdhiyaageetinne etan ammanettiyaageeti ubbai eta mala gidona. 9Inttenoo, Israa7eela asatoo, GODAN ammanettite! I inttena maaddiyaagaanne intte gonddalliyaa. 10Inttenoo, Aaroona keettaa asatoo, GODAN ammanettite! I inttena maaddiyaagaanne intte gonddalliyaa. 11Inttenoo, GODAASSI yayyiyaageetoo, GODAN ammanettite! I inttena maaddiyaagaanne intte gonddalliyaa. 12GODAI nuna qoppees; i nuna anjjana. I Israa7eela asata anjjana. I Aaroona keettaa asata anjjana. 13GODAASSI yayyiyaageeta, guuttatakka gitatakka i gatto anjjana. 14GODAI inttenakka intte naatakka darisso! 15Saluwaanne sa7aa medhdhida GODAN anjjettite! 16Bolla xoqqa saloi Xoossaabaa; shin sa7aa i asaassi immiis. 17Haiqqidaageeti, duufuwan co77u giidaageeti, GODAA galatokkona. 18SHin nuuni, paxa de7iyaageeti, hachchippe doommidi merinaa gakkanaassi GODAA galatoos. GODAA galatite!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\