Psalm 116

1I ta cenggurssaanne ta watiwatuwaa siyido gishshau, taani GODAA siiqais. 2I ba haittaa taakko yeggido gishshau, taani paxa de7ido keenan ubban a xeesana. 3Haiqoi piredan tana oiqqanau haniis; moogettana hirggai tana iissiis. Tana gashee toliis. 4He wode taani, "Abeet GODAU, hadara! Tana ashsha" yaagada GODAA sunttaa xeesaas. 5GODAI kehanne maariyaagaa; nu Xoossai qarettiyaagaa. 6GODAI maaddiyaabi bainnaageeta naagees; taani metootido wode, i tana ashshiis. 7Tanooshsho, simmi woppu ga; aissi giikko, GODAI neeyyo kehiis. 8GODAI tana haiquwaappe, ta aifiyaa afuttaappe, ta tohuwaakka xubiyaappe ashshiis. 9Hegaa gishshau, taani paxa de7iyaageetu giddon, GODAA sinttan hemettais. 10Taani, "Tana gashee toliis" giyo wodekka, ta ammanuwaa aggabeikke. 11Taani dagammada, "Asi ubbi worddo" yaagaas. 12I taassi kehido kehatettaa gishshaa taani GODAASSI ai qanxxanau danddayiyaanaa? 13Taani wancca kumetta woiniyaa eessaa galataassi shiishshaidda, GODAA sunttaa xeegana. 14A asaa ubbaa sinttan taani shiiquwaa GODAAYYO gattana. 15Geeshshatu haiqoi GODAA sinttan keehi daroppe bonchchettidaagaa. 16Abeet GODAU, taani ne ashkkaraa; ee, taani ne ashkkaraa, ne ashkkaree na7aa. Tana qashuwaappe neeni birshshadasa. 17Abeet GODAU, taani galataa yarshshuwaa neeyyo yarshshana; yarshshada ne suntta xeegana. 18Asaa ubbaa sinttan taani shiiquwaa GODAAYYO gattana. 19Hegaakka taani gattanaagee, Yerusalaamen de7iya GODAA keettaa dabaabaana. GODAA galatite!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\