Psalm 118

1GODAA galatite! Aissi giikko, i keha. Aggenna a siiqoi merinaagaa. 2Israa7eela asai, "Aggenna a siiqoi merinaagaa" yaago. 3Aaroona keettaa asai, "Aggenna a siiqoi merinaagaa" yaago. 4GODAASSI yayyiyaageeti ubbai, "Aggenna a siiqoi merinaagaa" yaagona. 5Taani un77ettido wode GODAAYYO waassaas; waassin i ta waasuwaa allidi, tana kessiis. 6GODAI tanaara de7iyo gishshau, taani yayyikke. Asi tana ai oottii? 7GODAI tana maaddanau tanaara de7ees; ta morkketi xoonettidaageeta taani be7ana. 8Asan ammanettiyoogaappe GODAAKKO baqatiyoogee lo77o. 9Daannatun ammanettiyoogaappe GODAAKKO baqatiyoogee lo77o. 10Kawotettati ubbai tana dooddi oiqqidosona; shin GODAA sunttan taani eta xoonaas. 11Eti tana dooddidosona; ubbasaara dooddi oiqqidosona; shin GODAA sunttan taani eta xoonaas. 12Eti mattai gau7idoogaadan, ta yuushuwan gau7idosona. SHin agunttai taman eexxiyoogaadan eexxi xayidosona. GODAA sunttan taani eta xoonaas. 13Tana sugi yeggin, kunddana hanais; shin GODAI tana maaddiis. 14GODAI taayyo wolqqanne minota; i tana ashshiyaagaa gidiis. 15Olaa xoonidi simmiya asai xillotu dunkkaaniyan hombbociiddi, giyobaa siyite. Eti, "GODAA ushachcha kushee wolqqaamabaa oottiis! 16GODAA ushachcha kushee xoonuwaa immiis! GODAA ushachcha kushee wolqqaamabaa oottiis!" yaagoosona. 17Taani haiqqikke; paxa de7ananne GODAI oottidobaa awaajjana. 18GODAI tana iita qaxxayuwaa qaxxayiis; shin haiquwaayyo aattidi immibeenna. 19Taani giddo gelada GODAA galatana mala, Beeta Maqidasiyaa penggeta ane taayyo dooyite. 20Hagee GODAA penggiyaa; ha penggiyaara xillotu xalaalai geloosona. 21Neeni taayyo siyido gishshaunne xoonuwaa immido gishshau, taani nena galatais. 22Gimbbiyaageeti karidi ixxido shuchchai, godaa xaphuwaa minttiya, ubbaappe aadhdhiya shuchcha gidiis. 23Hagee GODAI oottidobaa; qassi nu aifiyaassikka garamissiyaabaa. 24Hagee gallassai GODAI xoonuwaa immido gallassaa. Ane nuuni an ufaittoosinne ililoos. 25Abeet GODAU, hai nuna ashsharkkii! Abeet GODAU, hai nuussi injjeyarkkii! 26GODAA sunttan yiya asi anjjettidaagaa gido! Nuuni GODAA Beeta Maqidasiyaappe inttena anjjoos. 27GODAI Xoossaa; i nu bollan poo7issiis. Irxxa tashiyaa oiqqidi, ayyaana gallassaa bonchchite; yarshshiyoosaakka yuuyi aadhdhite. 28Neeni ta Xoossaa; taani nena galatana. Neeni ta Xoossaa; taani nena gitayana. 29GODAA galatite! Aissi giikko, i keha; aggenna a siiqoi merinaagaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\