Psalm 119

1Bantta ogiyan boree bainnaageetinne GODAA higgiyaadan hemettiyaageeti anjjettidaageeta. 2I yootidoogaa oottiyaageetinne bantta kumetta wozanaappe a shiiqiyaageeti anjjettidaageeta. 3Eti mulekka balabaa oottokkona; GODAA ogiyan hemettoosona. 4Ne wogaayyo ammanettidi naagana mala, neeni nuna azazadasa. 5Ne awaajjuwaassi azazettiyoogan ta ogee minnanaadan amottais. 6Yaatikko, ne azazuwaa ubbaa ezggada, taani mulekka yeellatikke. 7Ne xillo pirddaa tamaaraidda, taani nena suure wozanaappe galatana. 8Taani ne awaajjuwaadan oottana; tana mulekka yeggoppa. 9Yelagai ba ogiyaa geeshsha oottidi waati naaganau danddayii? Ne qaalai giyoogaadan de7ikko danddayees. 10Taani ta polo wozanaappe nena koyais; ne azazotuppe wora hemettennaadan tana naaga. 11Taani nena naaqqennaadan ne qaalaa ta wozanan wottaas. 12Abeet GODAU, neeni galatetta! Ne awaajjuwaa tana tamaarissa. 13Ne doonaappe kiyida pirddaa taani ta inxxarssan yootais. 14Duretettan ufaittiyoogaappe, taani neeni yootidoban aatta ufaittais. 15Ne wogata zaara zaarada qoppaisinne ne ogiyaa loitta akeekais. 16Taani ne awaajjuwan ufaittais; ne qaalaakka taani dogikke. 17Taani paxa de7ana malanne ne qaalaayyo azazettana mala, taassi ne ashkkaraassi kehabaa ootta. 18Ne higgiyaa giddon de7iya maalaalissiya tumatettaa taani be7ana mala, ta aifiyaa poga. 19Taani ha sa7an imatta; ne azazota taappe genttoppa. 20Taani ubba wode ne pirddaa laamotaidda haiqqais. 21Otorettiyaageeta, qanggettidaageeta, ne azazuwaappe wora hemettiyaageeta neeni seeraasa. 22Taani neeni yootidoogaa oottido gishshau, eta cashshaanne eta karettaa ta bollaappe digga. 23Harai atto halaqati shiiqidi, ta bolli maqettikkokka, taani, ne ashkkarai, ne awaajjuwaa zaara zaarada qoppana. 24Neeni yootidoogee tana ufaissees; i tana zorees. 25Taani haiqqana hanais; neeni giido qaalaadan ta shemppuwaa ashsha. 26Taani ta ogiyaabaa neessi yootin, neeni taayyo siyadasa; simmi ne awaajjuwaa tana tamaarissa. 27Ne wogaa ogiyaa tana akeekissa; maalaalissiya ne oosuwaa taani zaara zaaradakka qoppana. 28Azzanoi daridoogan ta shemppoi daafuriis; neeni giido qaalaadan tana minttetta. 29Worddo ogiyaa taappe haassa; ne aaro kehatettan ne higgiyaa tana tamaarissa. 30Taani tumaa ogiyaa dooraas; ne pirddaa ezggaas. 31Abeet GODAU, taani neeni yootidoogaa mintta oiqqaas; simmi tana yeellayoppa! 32Neeni tana daro wozanttido gishshau, taani ne azazuwaa ogiyan woxxais. 33Abeet GODAU, ne anjjuwaa birshshettaa tana tamaarissa; taani wurssettai gakkanau a naagana. 34Taani ne higgiyaa naagana malanne ta kumetta wozanaappe taani au azazettana mala, neeni taayyo akeekaa imma. 35Ne azazuwaa ogiyan tana kaaletta; aissi giikko, taani an ufaittais. 36Ta wozanaa miishshaakko gidennan, neeni yootidobaakko zaara. 37Pattennabaa xeellenna mala, ta aifeta teqqa; ne ogiyan ta de7uwaa ooraxissa. 38Neessi yayyiyaageetuyyo neeni giido qaalaa taassi, ne ashkkaraassi pola. 39Taani yayyiyo cashshaa taappe digga. Ne pirddai ai mala lo77o! 40Taani ne wogaa naaganau amottais; neeni xillo gidiyo gishshau, ta de7uwaa ooraxissa. 41Abeet GODAU, aggenna ne siiquwaa tana bessa; neeni giido qaalaadan tana ashsha. 42Taani ne qaalan ammanettiyo gishshau, tana cayiyaageetuyyo zaaranau danddayais. 43Taani ne pirddan ufaissaa oottiyo gishshau, ta inxxarssaappe tumatettaa qaalaa xaissoppa. 44Taani ubbatoo, meri merinaukka ne higgiyaassi azazettana. 45Taani ne wogaa poliyo gishshau, aahuwan hemettana. 46Taani kawotu sinttan eqqada, neeni yootidobaa yootaidda yeellatikke. 47Taani ne azazota siiqiyo gishshau, etan ufaittais. 48Taani siiqiyo ne azazota bonchchais; ne awaajjuwaakka zaara zaarada qoppana. 49Neeni taassi, ne ashkkaraassi, immido qaalaa qoppa; he qaalan taani ufaissaa oottais. 50Neeni, "Taani nena paxa wottana" giido qaalai ta tuggaa wode tana minttettees. 51Otoranchchati tana likkiyaappe aattidi cayoosona; shin taani ne higgiyaappe sher77i giikke. 52Abeet GODAU, beniisappe de7iya ne pirddaa taani hassayais; hegan taani minettais. 53Iitati ne higgiyaayyo azazettennaagaa be7in, yiilloi tana worees. 54Taani de7iyo allaga biittan ne awaajjoi taayyo yexxiyoobaa gidiis. 55Abeet GODAU, taani qammi ne sunttaa qoppais; ne higgiyaakka naagais. 56Ne wogaassi azazettiyoogee taayyo anjjo gidiis. 57Abeet GODAU, tana gakkida saamai nena; taani ne qaalaassi azazettana yaagais. 58Taani ta kumetta wozanaappe nena woossais. Neeni giido qaalaadan taayyo qaretta. 59Taani ta ogiyaa akeeka xeellada, neeni yootidobaakko simmaas. 60Taani ne azazuwaa naaganau, eesotanaappe attin takkikke. 61Iitati tana wodoruwaara dooddikkokka, taani ne higgiyaa dogabeikke. 62Ne xillo pirddaa gishshau, nena galatanau, taani qamma bilahe denddais. 63Taani neeyyo yayyiyaageetu ubbaayyoonne ne wogaa naagiyaageetuyyo dabbo. 64Abeet GODAU, sa7ai aggenna ne siiquwan kumiis; ne awaajjuwaa tana tamaarissa. 65Abeet GODAU, ne giido qaalaadan taassi ne ashkkaraassi kehabaa oottadasa. 66Taani ne azazotan ammanettiyo gishshau, lo77o pirddaanne eratettaa tana tamaarissa. 67Taani qaxxayettanaappe kase wora hemettaas; shin ha77i ne qaalau azazettais. 68Neeni keha; neeni kehabaa oottaasa; ne awaajjuwaa tana tamaarissa. 69Otoranchchati tana wordduwaa tiyoosona; shin taani ne wogaa ta kumetta wozanaappe naagana. 70Eta wozanai mulekka damma; shin taani ne higgiyan ufaittais. 71Taani qaxxayettidoogee tau lo77iis; aissi giikko, ne awaajjuwaa tamaaranaassi tana maaddiis. 72Daro sha7u worqqaappenne biraappe, ne doonaappe kiyida higgee taayyo aadhdhees. 73Tana ne kushee medhdhiisinne giigissiis. Ne azazuwaa taani tamaarana mala, taayyo akeekaa imma. 74Taani ne qaalan ufaissaa oottido gishshau, neessi yayyiyaageeti tana be7idi ufaittona. 75Abeet GODAU, ne pirddai xillo gidiyoogaanne neeni tana tuman qaxxayidoogaa taani erais. 76Neeni taayyo ne ashkkaraayyo giido qaalaadan, aggenna ne siiqoi tana minttetto. 77Taani paxa de7ana mala, taayyo qaretta; aissi giikko, ne higgee tana ufaissees. 78Otoranchchati wordduwan tana qohiyo gishshau, yeellatona. Tana gidikko, taani ne wogata zaara zaarada qoppais. 79Neessi yayyiyaageetinne neeni yootidobaa eriyaageeti ubbai taakko yona. 80Taani yeellatenna mala, ne awaajjuwaassi azazettiyoogan boree bainnaagaa gidarkkinaa! 81Neeni tana ashshana mala, taani naagaidda daafurais; taani ne qaalan ufaissaa oottais. 82Neeni giido qaalai polettin be7anau xeelliiddi, ta aifee galjjiis. Taani, "Bau neeni tana aude minttettaneeshsha?" yaagais. 83Cuwan kaqqido ogoruwaa gidada gunddaas; gidikkonne, ne awaajjuwaa balikke. 84Taani ne ashkkarai aude gakkanaassi naagoo? Tana yedettiyaageeta neeni aude pirdduutee? 85Ne higgiyaa naagenna otoranchchati tana onggana giidi, taayyo ollaa bookkoosona. 86Ne azazoti ubbai ammanttiyaageeta. Tana asati wordduwan yedettiyo gishshau, hai tana maadda! 87Eti tana worirggidi qiisan ashshidosona; shin taani ne wogaa aggabeikke. 88Aggenna ne siiquwan ta de7uwaa naaga; hegeenne, neeni ne doonaappe yootidoogaa taani naaganaassa. 89Abeet GODAU, ne qaalai merinaagaa; inne saluwan minnidi de7ees. 90Neeni yeletaappe yeletaa gakkanaassi ammanettiyaagaa. Neeni ha sa7aa baasada essadasa; inne minnidi de7ees. 91Neeni giidoogaadan ubbabaikka hachchi gakkanaassi minnidi de7ees; aissi giikko, ubbatikka ne ashkkarata. 92Ne higgee tana ufaissennabaa gidiyaakko, ta tuggaa wode taani xayana shin. 93Taani ne wogaa mulekka dogikke; aissi giikko, neeni an tana paxa wottadasa. 94Taani nebaattennee; tana ashsha; aissi giikko, taani ne wogaa naaganau koyais. 95Iitati tana xaissanau zuggidi naagoosona; shin taani neeni yootidoogaa qoppais. 96Ubbabau zawi de7iyoogaa taani be7aas; shin ne higgiyau zawi baawa. 97Taani ne higgiyaa aiba siiqiyaanaa! Gallassaa kumettaa taani qoppiyoogee a. 98Ne azazoti ubba wodekka tanaara de7iyo gishshau, eti tana ta morkketuppe aadhdhida eranchcha kessoosona. 99Taani neeni yootidoogaa qoppiyo gishshau, tana tamaarissida ubbaappekka aadhdhida akeekai taayyo de7ees. 100Taani ne wogaayyo azazettiyo gishshau, cimatuugaappe aattada akeekais. 101Taani ne qaalaayyo azazettanau koyiyo gishshau, ta tohuwaa iita oge ubbaappe naagaas. 102Neeni tana tamaarissido gishshau, taani ne pirddaappe wora babeikke. 103Ne qaalai aiba mal77ii! Eessaa ililuwaappekka aadhdhidi, ta manggaagan mal77ees. 104Ne wogaappe akeekaa demmaas; hegaa gishshau, taani geella oge ubbaa ixxais. 105Ne qaalai ta gediyaassi xomppe, ta ogiyaassikka poo7o. 106Ne xillo pirddaadan de7anau, taani caaqqido caaquwaa minttana. 107Taani daro tuggataas; abeet GODAU, neeni giido qaalaadan tana paxa wotta. 108Abeet GODAU, ta doonaappe kiyiya galataa ekka; tana pirddaa tamaarissa. 109Taani ne gishshau, ta shemppuwaa immanau giigaas; taani ne higgiyaa dogikke. 110Iitati taayyo gitiyaa yeggidosona; shin taani ne wogaappe sher77i gabeikke. 111Neeni yootidobai merinau tabaa; ee, i ta wozanaayyo ufaissa. 112Taani merinau, wurssettaa gakkanau ne awaajjuwaadan oottanau qachchaas. 113Taani naa77u qofai de7iyo asata ixxais; shin ne higgiyaa siiqais. 114Neeni taayyo qosetta attiyo sohonne ta gonddalliyaa; taani ne qaalan ufaissaa oottais. 115Taani ta Xoossaa azazuwaa naagana mala, inttenoo, iitabaa oottiyaageetoo, taappe haakkite! 116Neeni giido qaalaadan tana kaafa; yaatikko, taani paxa de7ana. Taani ufaissan naagiyooban tana yeellayoppa. 117Tana zemppissa; yaatikko, taani saro de7ana; taani ubba wode ne awaajjuwaa ezggana. 118Ne awaajjuwaappe wora biyaageeta ubbaa neeni ekkakka; eta cimoi coo hada. 119Sa7an de7iya iitata ubbaa neeni pitodan qoodaasa; hegaa gishshau, taani neeni yootidobaa siiqais. 120Ta bollai neessi yayyidi kokkorees; taani ne pirddaassi yayyais. 121Taani likkebaanne xillobaa oottaas; tana huqqunniyaageetussi oloppa. 122Tana ne ashkkaraa maaddanau geppa; tana otoranchchatun huqqunnissoppa. 123Neeni, "Taani nena ashshana" giido qaalaa polo gaada naagishin, ta aifee galjjiis. 124Taayyo, ne ashkkaraayyo, neeni aggenna ne siiquwaadan ootta; ne awaajjuwaakka tana tamaarissa. 125Taani ne ashkkaraa; neeni yootiyoobaa taani erana mala, akeekaa taayyo imma. 126Abeet GODAU, asati ne higgiyaa menttido gishshau, neeni pirddanau wodee ha77a. 127Taani ne azazuwaa worqqaappe aattada siiqais; ee, geeshsha worqqaappekka aattada siiqais. 128Hegaa gishshau, taani ne wogati ubbai giyoogaadan hemettais; geella oge ubbaa taani ixxais. 129Neeni yootidobai maalaalissiyaabaa; hegaa gishshau, taani au azazettais. 130Ne qaalaa birshshettai poo7uwaa immees; akeekai paccidoogeetussi akeekaa immees. 131Taani ne azazuwaassi daro saamettada hel77ais. 132Haa taakko simma; ne sunttaa siiqiyaageetu ubbau neeni oottiyoogaadan taassikka qaretta. 133Neeni giido qaalaadan ta hemetaa suurissa; ai nagarinne tana haaroppo. 134Taani ne wogaayyo azazettanau, tana huqqunnidaageetu kushiyaappe woza. 135Ta bolli, ne ashkkaraa bolli, ne som77uwaa poo7issa; ne awaajjuwaakka tamaarissa. 136Ne higgiyau asai azazettibeenna gishshau, ta aifiyaappe afuttai shaafaadan goggees. 137Abeet GODAU, neeni xillo; ne pirddaikka likke. 138Neeni yootidobai xillonne mule ammanettiyaagaa. 139Ta morkketi ne qaala toochchido gishshau, ne qaalaa mishoi ta gomppan eexxi kiyiis. 140Neeni giido qaalai daroppe ammanettiyaagaa; taani, ne ashkkarai a siiqais. 141Taani guuttanne karettida asa; gidikkonne, taani ne wogaa dogikke. 142Ne xillotettai merinau de7ees; ne higgeekka tuma. 143Metoinne tuggai tana gakkiis; shin ne azazoti tana ufaissoosona. 144Neeni yootidobai merinaukka xillo; taani paxa de7ana mala, akeekaa taayyo imma. 145Abeet GODAU, kumetta wozanaappe neeyyo waassaas; taayyo alla. Taaninne ne awaajjuwaassi azazettana. 146Taani neeyyo waassaas; tana ashsha; taaninne neeni yootidobaa oottana. 147Xalqqee dolenna guuran denddada, "Tana maadda" gaada neeyyo waassais. Neeni taayyo giido qaalan ufaissaa oottais. 148Ne qaalaabaa zaara zaarada qoppanau, qamma utta aqais. 149Abeet GODAU, aggenna ne siiquwaa gishshau, tabaa siya; ne xillo pirddaadan tana paxa wotta. 150Iitabau tana yedettiyaageeti tana matoosona; eti ne higgiyaappe haakkoosona. 151SHin abeet GODAU, neeni ta matan de7aasa; ne azazoti ubbaikka tuma. 152Taani benippe doommada, neeni yootidobaa tamaaraas; a neeni merinau mintta essadasa. 153Ta tuggaa be7ada, tana ashsha; aissi giikko, taani ne higgiyaa dogabeikke. 154Ta gishshaa mootettada tana shatintta; neeni giido qaalaadan tana paxa wotta. 155Ne awaajjuwaa eti ekkenna gishshau, atotettai iitatuppe haahuwan de7ees. 156Abeet GODAU, ne qaretai daro; ne xillo pirddaadan tana paxa wotta. 157Ta morkketinne tana yedettiyaageeti daro; shin taani neeni yootidobaappe sher77i giikke. 158Eti ne azazota naagenna gishshau, taani kaddanchchata be7ada shenetaas. 159Abeet GODAU, taani ne wogaa siiqiyo siiquwaa qoppa; aggenna ne siiquwaadan tana paxa wotta. 160Ne qaalai koirokka tuma; ne xillo pirddai ubbaikka merinau de7ees. 161Halaqati tana coo yedettoosona; shin ta wozanai ne qaalau yayyees. 162Darobaa omooddida asi ufaittiyoogaadan, neeni giido qaalan taani ufaittais. 163Taani wordduwaa ixxaisinne shenetais; shin ne higgiyaa siiqais. 164Ne xillo pirddaa gishshau, taani nena gallassan laapputon galatais. 165Ne higgiyaa siiqiyaageetau kumetta sarotettai de7ees; eta mulekka aibinne xubettanau danddayenna. 166Abeet GODAU, taani ne atotettaa ufaissan naagais; ne azazotakka oottais. 167Taani neeni yootidobaa naagais; taani daroppe a siiqais. 168Taani ne wogaassinne neeni yootidobaassi azazettana; aissi giikko, ta ogiyaa ubbaa neeni be7aasa. 169Abeet GODAU, ta waasoi ne sintti gakko; neeni giido qaalaadan taayyo akeekaa imma. 170Ta watiwatoi ne sintti gakko; neeni giido qaalaadan tana ashsha. 171Neeni ne awaajjuwaa tana tamaarissiyo gishshau, ta doonaappe galatai pulttana. 172Ne azazoti ubbai xillo gidiyo gishshau, ta inxxarssai ne qaalaabaa yexxana. 173Taani ne wogaa doorido gishshau, ne kushee tana maaddanau giigidaagaa gido. 174Abeet GODAU, neeni tana ashshanaagaa laamotais; ne higgeenne tana ufaissees. 175Taani nena galatana mala, tana paxa wotta; ne pirddaikka tana maaddo. 176Taani bayida dorssadan bichchaarais; tana ne ashkkaraa koya; aissi giikko, taani ne azazuwaa dogabeikke.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\