Psalm 12

1GODAU, nuna maaddarkkii? Aissi giikko, Xoossa asi mulekka baawa; asa giddon ammanettiyaabi xayiichchiis. 2Ubbatikka issoi issuwaassi wordduwaa haasayoosona; issoi issuwaa sheleeshshiya inxxarssan baletuwan haasayoosona. 3Abeet GODAU, ha sheleeshshiya doonaa bara. Otoruwan, "Nuuni nu inxxarssan xoonana; nu inxxarssai nuugaa; nu godai oonee?" yaagidi, ceeqettiya inxxarssa ubbaa neeni qanxxa ola. 5GODAI, "Hiyyeesati un77ettido gishshaunne, metootanchchatu ooliyaa gishshau, ha77i taani denddana. Taani eti amottiyo sarotettan eta wottana" yaagees. 6GODAA qaalati walahi bainna geeshshata; coociyaa taman laapputoo tigettida biraadan geeyidaageeta. 7Abeet GODAU, neeni nuna sarotettan naaganne hagaa mala asappe merinau nuna ashsha. 8Asaa gidduwan iitai bonchchettido wode, iitati ubba sohuwaara simerettoosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\