Psalm 120

1Ta waayiyaa wode taani GODAA xeesaas; xeesin i taayyo koyiis. 2Abeet GODAU, worddotiya doonatuppenne cimmiya inxxarssatuppe tana ashsha. 3Inttenoo worddanchchatoo, GODAI inttena waatanddeeshsha? Simmi harabaa ai gujjanddeeshsha? 4Tooranchchatu zubbiyan qaran i inttena caddana; xiixinttaa bonqquwan i inttena xuuggana. 5Aayyee tanoo! Inttenaara de7iyoogee Mesheka woikko Qeedaare asaara de7iyoogaa mala iita. 6Sarotettaa ixxiya asatuura taani daro wodiyaa de7aas. 7Taani saro asa; shin taani sarotettaabaa haasayiyo wode, eti olaabaa haasayoosona!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\