Psalm 121

1Taani xoqqu gaada wogga dereta xeellais; taayyo maadoi auppe yanddeeshsha? 2Taayyo maadoi saluwaanne sa7aa medhdhida GODAAPPE yees. 3I ne gediyaa hallixissenna; nena naagiyaagee xiskkenna. 4Israa7eela naagiyaagee mulekka zin77ennanne xiskkenna. 5GODAI nena naagiyaagaa. GODAI neeyyo ushachcha baggaara gididi, nena kuwayiyaagaa. 6Gallassi nena awai meenna; qammikka aginai nena qohenna. 7GODAI qohiyaabaa ubbaappe nena naagana; i nena saro wottana. 8GODAI ne yuussaa, ne buussaa, hachchippe merinaa gakkanaassi naagana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\