Psalm 122

1Eti tana, "Ane GODAA keettaa boos" yaagin, taani ufaittaas. 2Nenoo Yerusalaame katamau, nuuni ne penggetuura gelidi eqqida! 3Yerusalaame katamai, asai issippetettan de7iyo lo77o keexettida katama. 4GODAA awaajjuwaadan zareti, Israa7eela zareti, GODAA galatanau yiyo katamai hagaa. 5Daawita zerettaappe kawotidaageeti bantta asaayyo pirddanau yan uttidosona. 6Yerusalaame sarotettaayyo hagaadan yaagidi woossite; "Nena siiqiyaageetau eti oottiyoobai ubbai injjeto! 7Ne gimbbetu giddon saroi de7o! Ne qatotakka bochchiyaabai xayo!" yaagidi woossite. 8Ta ishatunne ta dabbotu gishshau gaada, "Ne giddon saroi de7o!" yaagais. 9GODAA nu Xoossaa keettaa gishshau gaada, taani Yerusalaamee duretanau woossana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\