Psalm 123

1Nenoo, kawotaa araatan saluwan uttidaagoo, taani pude neekko xeellais. 2Ashkkarai ba godaa kushiyaa xeelliyoogaadaaninne ashkkariyaa ba godee kushiyaa xeelliyoogaadan, hegaadankka i nuna maarana gakkanaassi, nu aifee GODAAKKO, nu Xoossaakko, xeellees. 3Nuna maara; abeet GODAU, nuna maara. Aissi giikko, nuuyyo karee dariis. 4Nuuni ishaluwan de7iyaageetu cashshaanne otoranchchatu kariyaa kallida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\