Psalm 124

1GODAI nu bagga gidennaakko, nuuni waananeeshsha? Israa7eela asati zaaruwaa hagaadan yaagidi zaarona; 2"GODAI nu bagga gidennaakko, nu bollan asai denddido wode, 3eti nu bollan hanqquwaa suullidi, nuna paxa mittana shin. 4Di7oi nuna meeccana shin; shaafaa haattai nuna muukkana shin; 5kixa haattai nuna maana shin" yaagona. 6Nuna nu morkketu achchan zalissibeenna GODAI galatetto. 7Nuuni shankkanchchatu piriyaappe kafoi kessi ekkiyoogaadan kessi ekkida. Pireenne meqqiis, nuuninne kessi ekkidi attida! 8Nu maadoi saluwaanne sa7aa medhdhida GODAAPPE yees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\