Psalm 125

1GODAN ammanettiyaageeti qaaxxanau danddayenna, merinau de7iya Xiyoone Deriyaa mala. 2Wogga dereti Yerusalaame katamaa yuushuwan de7iyoogaadan, hachchippe merinaa gakkanaassi, GODAI ba asaa yuushuwan de7ees. 3Iita asati xillo asatu biittan haariiddi gam77okkona; gam77ikko, ooni erii, xillo asatikka etadan iitatettaa tamaarana. 4Abeet GODAU, keha asatussinne wozanaa suure asatussi kehabaa ootta. 5Bantta geella ogiyaa simmiyaageeta neeni iitaa oottiyaageetuura issippe qaxxaya. Israa7eelayyo saroi gido!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\