Psalm 126

1GODAI nuna omoodettidaageeta zaaridi, Yerusalaame ehiido wode, nuuyyo aimo milatiis. 2He wode nuuni daro ufaitti, miiccidi, ufaissaa yettaa yexxida. Yaatin, hara kawotettati bantta giddon, "Hageetussi GODAI gitabaa oottiis" yaagidosona. 3Tumukka GODAI nuussi gitabaa oottiis; nuunikka keehippe ufaittida. 4Abeet GODAU, Neegeeba Bazzuwan iraa bukissada, shaafaa haattaa zaarada kunttiyoogaadan, nuuyyookka nu aquwaa zaara. 5Yeekkiiddi zeridaageeti, ufaissau yexxiiddi cakkona. 6Zerettaa tookkidi, yeekkiiddi biidaagee, ufaissa yettaa yexxiiddi, mirqqiyaa tookkidi simmana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\