Psalm 127

1GODAI keettaa keexxana xayikko, keexxiyaageeti coo mela daafuroosona. GODAI katamaa naagana xayikko, naagiyaageeti coo mela naagoosona. 2Neeni maallado guuran denddiyoogee, omarssi qamissada zin77iyoogee, qumassi hirggada tuggatiyoogee coo mela; aissi giikko, GODAI ba siiqiyoogeetau qumaa immees. 3Naati GODAAPPE imettiya imota; yeloti tumuppe woito. 4Issi urai ba yelagatettan yelido naati, olanchchaa kushiyan de7iya tooratu mala. 5He tooratu mala daro naati de7iyo asi anjjettidaagaa. Aissi giikko, i ba morkketuura pirddaa yaa7an mootettiyo wode, mulekka shatimettenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\