Psalm 128

1GODAASSI yayyiyaageetinne a ogiyan hemettiyaageeti ubbai anjjettidaageeta. 2Neeni ne daafuraa aifiyaa maana; neeni ufaittananne neeyyo lo77o gidana. 3Ne maccaasiyaa ne son aifiyaa herxxaxxida woiniyaa turaa mala gidana. Ne naatikka ne masoobiyaa yuushuwan, wogaraa puutiyaa mala gidana. 4GODAASSI yayyiya asi tumuppe hegaadan anjjettana. 5GODAI nena Xiyooneppe anjjo! Neeni de7ido laitta ubban Yerusalaamee duretin be7a! 6Ne naatu naata be7a! Israa7eelayyo saroi gido!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\