Psalm 129

1Israa7eela asai hagaadan yaago; "Eti ta yelagatettaasappe doommidi, tana huqqunnidosona. 2Ee, eti ta yelagatettaasappe doommidi, tana huqqunnidosona; shin eti tana xaissibookkona. 3Ta zokkuwaa xurqqayyiyan shocii shocidi, goyido shooqaa milatissidosona" yaago. 4SHin GODAI xillo gididaagee iitatu qashuwaappe tana birshshi yeddiis. 5Xiyoone ixxiya ubbai yeellatidi guyye simmo. 6Keettaa huuphiyan mokkidi, diccanaappe kasetidi meliya maataa mala gido. 7He maataa buuccanau kushen dankkiyai woikko mirqqe qachchiyai ooninne baawa. 8He ogiyaara aadhdhiyaageeti, "GODAI wolqqaa immo" gin, cakkiyaageeti, "GODAI anjjo" giyoobai de7enna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\