Psalm 13

1Abeet GODAU, aude gakkanaassi neeni tana doguutee? Merinaayyo tana doguutee? Aude gakkanaassi neeni taappe geemmuutee? 2Taani ta qofaara baaxetiyoogee aude gakkanaassee? Ubba gallassi azzanoi ta wozanan de7anaagee aude gakkanaassee? Ta morkketi ta bolli goobanaagee aude gakkanaassee? 3GODAU ta Xoossau, haa taakko xeellada, taayyo zaara. Zaarada ta aifiyaa poo7issada, haiquwaappe tana ashsha. 4"Nuuni a xoonida" yaagidi, ta morkketi ceeqettennaadan teqqa. Ta kunddettan eti ufaittennaadan digga. 5SHin aggenna ne siiquwan taani ammanettais; neeni tana ashshiyo gishshau, taani ufaittais. 6GODAU, taani neeyyo yexxana; aissi giikko, neeni taayyo kehadasa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\