Psalm 130

1Abeet GODAU, taani metuwaa ciimman de7aidda, neeyyo waassais. 2Abeet Godau, ta cenggurssaa siya; taani watiwatiyo watiwatuwaa ne haittai ezggo. 3Abeet GODAU, neeni nu nagaraa mazggafan xaafidaakko, abeet Godau, woni ooni pirddaappe attanau danddayii? 4SHin nuuni nena bonchchidi azazettana mala, nuuyyo atto yaagaasa. 5Taani GODAA naagais; ee, taani a laamotan naagais; a qaalankka ufaissaa oottais. 6Sa7ai aude wonttanddeeshsha giidi naagiya qamma konttomatuppe aadhdhada, ee, taani etappekka aadhdhada Godaa laamotan naagais. 7Israa7eela asau, GODAN ufaissaa ootta; aissi giikko, aggenna siiqoi GODAANA; qassi i ubbaton asaa ashshanau koyees. 8Israa7eela asaa eta nagaraa ubbaappe ashshanaagee a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\