Psalm 131

1Abeet GODAU, taani ayyuwaa aggaas; ta hanuwaanikka otorettikke. Gitabaassi woikko eranau danddayenna maalaalissiyaabaassi taani hirggikke. 2Hegaa aggada xanttaa duuxxida na7i ba aayee achchan co77u giyoogaadan, taani co77o gaas. Ee, woppu giida na7adan taani woppu gaas. 3Israa7eela asau, hachchippe merinaa gakkanaassi GODAN ufaissaa oottite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\