Psalm 132

1Abeet GODAU, Daawitabaanne i danddayido metuwaa qoppa. 2GODAASSI i caaqqidoogaa, Yaaqooba Xoossaayyo, Wolqqaamaayyo i hagaadan yaagidi geppidoogaa hassaya; 3"Hagaappe sinttan taani ta soo gelikke, woikko ta hiixan zin77ikke. 4Taani ta aifiyaa qilimmikke, woikko xiskkikke. 5Hegeenne, taani GODAASSI soho, Yaaqooba Xoossaayyo, Wolqqaamaayyo de7iyoosaa giigissana gakkanaashiina" yaagiis. 6Hekko, nuuni Taabootaabaa Beetaliheemen siyida; Yi7aariima giyo kataman a nuuni demmida. 7Nuuni, "Ane i de7iyoosaa boos; a gedee yedhdhiyoosan gufannidi, au goinnoos" yaagida. 8Abeet GODAU, dendda! Ne minotettau malaata gidiya ne Taabootaara ne Beeta Maqidasiyaa gelada de7a. 9Ne qeeseti xillotettaa maayona; ne asati ufaissau yexxona. 10Ne ashkkaraa Daawita gishshau, neeni doorido kawuwaa yeggoppa. 11GODAI Daawitassi mulekka kaddenna caaquwaa hagaadan yaagidi caaqqiis; "Ne gulbbataappe yelettida ne naatuppe issuwaa taani kawoyana. 12Ne naati ta maachchaanne taani tamaarissiyo timirttiyaa naagikko, eta naatikka ne kawotaa araatan merinau uttana" yaagiis. 13GODAI Xiyoone dooriis; baayyo de7iyoosa oottanaukka amottidi, hagaadan yaagiis; 14"Hagee taayyo merinau de7iyo soho; taani amottido gishshau, hagan uttana. 15Taani daro kattaa immada Xiyoone anjjana; an de7iya hiyyeesatakka qumaa kalssana. 16An de7iya qeesetakka taani atotettaa maizzana; an de7iya Xoossaa asatikka ufaissau yexxana. 17"Ha sohuwan Daawita zerettaappe issuwaa kawoyana; taani doorido kawuwaa kawotettaa gam77issana. 18Taani a morkketa yeellaa maizzana; shin a huuphiyan de7iya kawotaa kallachchai phoolana" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\