Psalm 135

1GODAA galatite! Inttenoo GODAA ashkkaratoo, GODAA sunttaa galatite! 2Inttenoo GODAA keettaa giddon, nu Xoossaa keettaa dabaaban eqqidaageetoo, GODAA galatite! 3I keha gidiyo gishshau, GODAA galatite! I lo77o gidiyo gishshau, a sunttaa sabbite! 4GODAI Yaaqooba ba huuphessi, Israa7eela asaakka bau buzo oottidi dooriis. 5GODAI gita gidiyoogaanne nu Godai xoossatu ubbaappe xoqqiyoogaa taani erais. 6Saluwankka sa7ankka, abbatunkka ciimma ubbaa giddonkka i ba dosidobaa ubbaa oottees. 7Dulkka shaaraa sa7aa gaxaappe i denttees; i iraara wolqqanttaa kiittees; ba minjjiyo sohuwaappe carkkuwaa kessees. 8Gibxxe biittan asaa naatuppenne mehiyaa maraappe baira yelettidaageeta woriis. 9He sohuwan Gibxxe kawuwaanne a ashkkarata ubbaa qaxxayanau, oorattabaanne maalaalissiyaabaa oottiis. 10I daro kawotettata bashshiis; wolqqaama kawotakka woriis. 11Amooretu kawuwaa Sihoona Baasaane kawuwaa Ooganne Kanaane kawota ubbaa woridi, 12eta biittaa ba asata, Israa7eelata laatissiis. 13Abeet GODAU, ne sunttai merinau de7ana; yeletaappe yeletaa gakkanaassi neeni hassayettana. 14GODAI ba asaayyo pirddana; i ba ashkkaratuyyo qarettana. 15Dere asatu eeqati asa kushee biraappenne worqqaappe medhdhidoogeeta. 16Etau doonai de7ees, shin haasayokkona; aifee de7ees, shin xeellokkona. 17Haittai de7ees, shin siyokkona; eta doonan shemppoi baawa. 18Eta medhdhidaageetinne etan ammanettiyaageeti ubbai etadan hanona. 19Israa7eela keettaa asatoo, GODAA galatite; Aaroona keettaa asatoo, GODAA galatite; 20Leewa keettaa asatoo, GODAA galatite; GODAAYYO yayyiyaageetoo, ubbai GODAA galatite. 21Yerusalaamen de7iya GODAI Xiyoonen galatetto! GODAA galatite!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\