Psalm 136

1GODAA galatite! Aissi giikko, i keha; aggenna a siiqoi merinaagaa. 2Xoossatu Xoossaa galatite! Aggenna a siiqoi merinaagaa. 3Godatu Godaa galatite! Aggenna a siiqoi merinaagaa. 4A xalaalai gita maalaalissiyaabaa oottees; aggenna a siiqoi merinaagaa. 5Ba aadhdhida eran i salota medhdhiis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 6Biittaa haattaa bollan micciis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 7Gita poo7ota medhdhiis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 8Awai gallassi haaranaadan oottiis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 9Aginainne xoolintteti qammi haaranaadan oottiis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 10I Gibxxe biittan bairata woriis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 11Israa7eela asaa Gibxxeppe kaalettidi kessiis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 12Ba mino kushiyan, ba wolqqaama qesiyan hagaa oottiis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 13Zo7o Abbaa shaakki yeggiis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 14Israa7eela asaa he abbaa gidduwaara pinttiis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 15Gibxxe kawuwaanne a olanchchata Zo7o Abban muukissiis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 16I ba asaa kaalettidi, bazzuwaa kanttissiis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 17Gita kawota shociis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 18Erettida kawota woriis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 19Ee, Amooretu kawuwaa Sihoona woriis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 20Qassi Baasaane kawuwaa Ooga woriis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 21Yaatidi eta biittaa ba asaa laatissiis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 22Ee, ba ashkkaraa Israa7eela laatissiis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 23I nuuni kauyyido wodekka nuna qoppiis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 24Nuna nu morkketuppe ashshiis; aggenna a siiqoi merinaagaa. 25Mereta ubbau qumaa immees; aggenna a siiqoi merinaagaa. 26Saluwaa Xoossaa galatite! Aggenna a siiqoi merinaagaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\