Psalm 137

1Baabiloone shaafatu lanqqen uttidi, nuuni Xiyoone qoppido wode yeekkida. 2He sohuwan nuuni nu diittaa mittaa bolli kaqqida. 3Nuna omooddida asati nuuni yexxidi, eta ufaissana mala, "Xiyoone yettaappe issuwaa ane nuuyyo yexxite" yaagidosona. 4GODAA yettaa nuuni allaga biittan waati yexxonii? 5Yerusalaame katamau, taani nena balikko, ta ushachcha kushee ba oosuwaa balo. 6Taani nena hassayennan aggikkonne ta ufaissa ubbaappe aattada Yerusalaame dosennan aggikko, ta inxxarssai kookkiyaara oiqetto. 7Abeet GODAU, Yerusalaamee omoodettiyo gallassi Eedooma asati oottidobaa hassaya; eti, "Qolite! Qolite! Hirkki xaphuwaa gakkanaassi laalite!" yaagidoogaa baloppa. 8Baabiloone biittau, neenikka bayana! Neeni nu bollan oottido palaa haluwaa ne bolli oottiyaagee anjjettidaagaa. 9Ne guutta naata oiqqidi, zaallaa bolla shociyaagee anjjettidaagaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\