Psalm 138

1Abeet GODAU, taani ta kumetta wozanaappe nena galatana; xoossatu sinttan nena sabbana. 2Ne geeshsha Beeta Maqidasiyaakko simmada ziggaidda, aggenna ne siiquwaanne ne tumatettaa gishshau, taani ne sunttaa galatais; aissi giikko, neeni ne sunttaanne ne qaalaa ubbaappe aattada xoqqu oottadasa. 3Taani xeesido gallassi taayyo koyadasa; ne minotettan tana minttadasa. 4Abeet GODAU, sa7an de7iya kawoti ubbai nena galatona; aissi giikko, eti ne doonaappe kiyida qaalaa siyidosona. 5GODAA bonchchoi gita gidiyo gishshau, eti GODAA ogiyaabaa yexxana. 6GODAI bolla xoqqan de7ikkokka, hiyyeesata keha aifiyan xeellees. SHin otoranchchata i haahuwan erees. 7Taani meto giddoora hemettikkokka, neeni tana saro ashshaasa. Ta morkketu hanqquwaa bolli ne kushiyaa miccaasa; ne ushachchan tana ashshaasa. 8GODAI taassi giidi qoppidoogaa polana; abeet GODAU, aggenna ne siiqoi merinaagaa. Ne kushe oosuwaa yegga aggoppa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\