Psalm 139

1Abeet GODAU, neeni tana qoradasa; qoradakka eradasa. 2Taani aude uttiyaakkonne aude eqqiyaakko, neeni eraasa; neeni ta qofaa ubbaa haahuwan akeekaasa. 3Taani biyoosaanne shemppiyoosaa xomoosaasa; ta ogeta ubbaa neeni eraasa. 4Abeet GODAU, taani ta inxxarssan issi qaala haasayanaappe kasetada, neeni ta qofaa ubbaa eraasa. 5Neeni ta yuushuwan ubba baggaarakka de7aasa; ne kushiyan tana naagaasa. 6Ne eratettai tana keehippe maalaalissiyaabaa; taani akeekanau danddayiyoosaappe xoqqa. 7Taani neeppe au baanau danddayiyaanaa? Woikko ne sinttaappe au baqatanau danddayiyaanaa? 8Pude saluwaa kiyikko, neeni yan de7aasa! Duge Si7ooliyaa wodhdhikkokka, neeni yan de7aasa. 9Awai mokkiyoosaa baggi paallada biikko, woikko awai wulliyoosaa baggan haakkada de7ikko, 10he sohuwankka ne kushee tana kaalettees; ne ushachcha kushee tana zemppissees. 11Taani, "Xumau, tana gentta; poo7uwau, qammau laametta" yaagiyaakkokka, 12xumaa addiniitai neeyyo xumenna; qammai gallassaadan poo7ees; aissi giikko, neeyyo xumai poo7o mala. 13Neeni ta giddo asatettaa ubbaa medhdhadasa; ta aayee uluwan tana neeni tiladasa. 14Neeni tana maalaalissiya oorattabaa oottada medhdhido gishshau, taani nena galatais. Ne oosoti maalaalissiyaageeta! Taani qassi hegaa wurssada erais. 15Taani geema sohuwan merettiyo wode, ta meqettati neeppe geemmibookkona. Ta bollai ta aayee uluwaa ciimmaa giddon hiillan alleeqettidi oosettiyo wode, 16yelettibeenna ta bollaa ne aifee be7iis. Biron issoinne doomettennan de7iiddi, taayyo neeni bazzido gallassati ubbati ne mazggafan xaafettidosona. 17Abeet Xoossau, ne qofati aiba corattidonaa! Eta eranaagee aiba waayissii! 18Taani eta qoodiyaakko, eti shaahetaappe darana shin. Taani beegottiyo wode, ha77ikka nenaara de7ais. 19Abeet Xoossau, neeni iitata woranddiishsha! Suuttaa gussiya asati taappe haakkona! 20Eti ne bolli iitabaa haasayoosona; ne morkketi ne sunttaa mooroosona. 21Abeet GODAU, nena ixxiyaageeta taani ixxikkinaa? Ne bolli denddiyaageeta taani shenetikkinaa? 22Taani eta mule ixxais; eta taani ta morkketudan qoodais. 23Abeet Xoossau, tana qorada, ta wozanaa era; tana paaccada, ta qofaa era. 24Ane tanan iitabai de7ikko xeella; xeellada, merinaa ogiyan tana kaaletta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\