Psalm 14

1Eeyyati bantta wozanan, "Xoossai baawa" yaagoosona. Eta de7oi moorettiis. Eti sheneyiyaabaa oottoosona; lo77iyaabaa oottiya asi baawa. 2Xoossaa koyiya eranchchati de7iyaakkonne be7anau, GODAI saluwaappe duge asaa xeellees. 3SHin ubbaikka wora simmidosona; ubbaikka muleera go77ennabaa gididosona. Lo77iyaabaa oottiya ooninne baawa; harai atto issoinne baawa. 4GODAI, "Hageeti ta asaa bonqqi miidi de7iya iita asati tumu ainne erokkonaa? Eti tana woossokkona" yaagiis. 5SHin Xoossai xillo asatuura de7iyo gishshau, eti hegan dagammana. 6He iita asati hiyyeesatu halchchuwaa halissoosona; shin GODAI hiyyeesati baqatidi, qosetti attiyo soho. 7Israa7eelayyo atotettai Xiyooneppe yeerennee! GODAI eta omooduwaa zaariyo wode, Yaaqooba zerettai ufaittana; Israa7eela asai ufaissaa poccu gaana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\