Psalm 140

1Abeet GODAU, iita asatuppe tana ashsha; makkalanchcha asatuppe tana naaga. 2Eti ubba wode iitabaa oottanau maqettoosona; ubba gallassikka ooshshaa denttanau karchchoosona. 3Eti bantta inxxarssaa shooshshaagaadan qarayoosona; eta doonaappe asa woriya shooshshaa yiishshaa mala haasayai kiyees. 4Abeet GODAU, iita asatu kushiyaappe tana ashsha; ta tohuwaa qaxxanau qoppiya makkalanchcha asatuppe tana naaga. 5Otoranchcha asati taayyo diizzaa giigissidosona; gitiyaa hiixxidosona; tana oiqqanau piriyaa ogiyan wottidosona. 6Taani GODAA, "Neeni ta Xoossaa" yaagais. Abeet GODAU, taani watiwatiyo watiwatuwaa siya. 7Abeet Ubbaa Haariya GODAU, tana ashshiya minuwau, olaa gallassi ta huuphiyaa gonddalladasa. 8Abeet GODAU, iitatuyyo eta amuwaa immoppa; eta iita maqquwaa polissoppa. 9Ta morkketun tana xoonissoppa; eta doonaappe kiyiya iitabai etau simmo. 10Eta bolli xuuggiya bonqqoi qoletto; eti ollan olettona; hegaappe naa77antto denddoppona. 11Zigiriyaageeta biittai tookkoppo; makkalanchcha asata iitabai yedetaa sirqqo. 12GODAI hiyyeesatussi pirddiyoogaanne metootanchchatu maataa naagissiyoogaa erais. 13Tumuppe xilloti ne sunttaa galatana; suure asati ne sinttan de7ana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\