Psalm 141

1Abeet GODAU, taani nena xeesais; tana maaddanau ellella. Taani neessi waassiyo wode, ta cenggurssaa siya! 2Ta woosai ixaanaa cuwaadan ne sintti shiiqo; taani ta kushiyaa micciyoogee neeyyo omarssa yarshsho mala gido. 3Abeet GODAU, ta doonaa naagiyaabaa wotta; ta menttershshatu penggiyan zabainnaa essa. 4Moorobaa oottiya asatuura iita oosuwaa oottenna mala, ta wozanaa iitabaakko zaaroppa. Eta yarshshuwaa gibiraakka tana mizoppa. 5Xillo asi tana aggenna siiquwan seeranaunne qaxxayanau danddayees; shin taani iita asatuppe bonchchwaakka ekkennan ixxais; aissi giikko, taani ubbatonkka eta iita oosuwaa bolli woossais. 6Eta daannati zaallaa aafuwaara duge olettiyo wode, ta qaalai tuma gidiyoogaa eta asai erana. 7Mittai phalqqettiyoogaadaaninne pinccettiyoogaadan eta meqettaikka duufuwaa doonan laalettana. 8Abeet Ubbaa Haariya GODAU, ta aifee nena xeellees; taani neekko baqatada attais; tana haiquwau aattada immoppa. 9Eti taayyo yeggi wottido gitiyaappenne iitaa oottiyaageetu piriyaappe tana naaga. 10Taani saro aadhdhishin, iitati bantta wottido gitiyan oiqettona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\