Psalm 142

1Ta qaalaa xoqqu oottada, taani GODAASSI waassais. Ta qaalaa xoqqu oottada, GODAASSI watiwatais. 2Ta qohuwaa ubbaa ayyo magannais; ta metuwaa ubbaa ayyo yootais. 3Taani hitido wode, neeni ta ogiyaa eraasa. Taani hemettiyo ogiyan taayyo gitiyaa qotti wottidosona. 4Taani ushachchi simmada xeelliyo wode, tana maaddiyaabi issoinne baawa; taani qosetta attiyoosi baawa; tana naagiyaabi mulekka baawa. 5Abeet GODAU, taani neeyyo hagaadan gaidda waassais; "Neeni taani baqatada attiyo soho; taani paxa de7ishin, tana gakkida saama" yaagais. 6Taani keehippe metootiyo gishshau, ta waasuwaa ezgga. Tana yedettiyaageeti taayyo keehippe wolqqaamido gishshau, tana etappe ashsha. 7Taani ne sunttaa galatana mala, tana qashuwaappe birshsha. Neeni taayyo kehiyo gishshau, xilloti ta yuushuwan shiiqana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\