Psalm 143

1Abeet GODAU, ta woosaa siya; ta watiwatuwaa ezgga. Neeni xillonne ammanettiyaagaa gidiyo gishshau, taayyo zaaruwaa imma. 2Ne sinttan xillo gidana asi baawa; hegaa gishshau, tana ne ashkkaraa pirddau shiishshoppa. 3Tana ta morkkee yedettidi, biittaara gatti kinchcherettiis; beni haiqqida asatudan tana xuman wottiis. 4Hegaa gishshau, taani hitaas; ta wozanaikka yibbaatiis. 5Taani beni wodeta hassayais; neeni oottido oosuwaa ubbaa zaara zaarada qoppaisinne ne kushee oottidobaa akeekais. 6Taani ta kushiyaa neekko miccaas; mela biittai haattaa koyiyoogaadan, taani nena saamettais. 7Abeet GODAU, taayyo zaaruwaa immanau ellella! Taani hitaas. Taani duge duufuwan geliya asatu mala gidennaadan, ne som77uwaa taappe genttoppa. 8Taani nena ammanettiyo gishshau, maallado aggenna ne siiquwaabaa tana sissa. Taani ta shemppuwaappe nena woossiyo gishshau, taani baanau bessiya ogiyaa tana tamaarissa. 9Abeet GODAU, taani neekko baqatido gishshau, tana ta morkketuppe ashsha. 10Neeni ta Xoossaa gidiyo gishshau, taani ne sheniyaa oottana mala, tana tamaarissa; taayyo keha; tana salalla ogiyaa kaaletta. 11Abeet GODAU, ne sunttaa gishshau, tana ashsha; ne xillotettan tana metuwaappe kessa. 12Aggenna ne siiquwan ta morkketa wora; ta baarigaarata ubbaa xaissa; aissi giikko, taani ne ashkkaraa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\