Psalm 144

1GODAI, ta wogga zaallai galatetto! I ta kushiyaa olau, ta biradhdhetakka toorau loohissees. 2I tana siiqiya Xoossaanne ta qatuwaa; i ta miixaanne tana ashshiyaagaa. I ta gonddalliyaanne taani baqatada attiyo soho. Kawotettata i taayyo haarissiyaagaa. 3Abeet GODAU, neeni ayyo qoppiyoogee asi aibee? Neeni kabboyiyoogee asa na7i aibee? 4Asi issiton carkkiya carkko mala; a gallassatikka aadhdhiya kuwaa mala. 5Abeet GODAU, ne saluwaa phalqqada duge wodhdha! Wogga dereta bochcha; etinne cuwattona! 6Wolqqanttaa yeddada ne morkketa laala! Ne wonddafiyaa zubbiyaa yeddada eta yedetta! 7Bollaara ne kushiyaa duge yeddada, tana ciimma haattatuppe goochchada kessa; allaga asatu kushiyaappe tana wotta ekka. 8Eti tumaa haasayana giidi caaqqidikka, wordduwaa haasayoosona. 9Abeet Xoossau, taani neeyyo ooratta yettaa yexxana; tammu baqettan waaxettida diittaa neeyyo diixxana. 10Kawotussi xoonuwaa immaasa; ne ashkkaraa Daawita ashshaasa. 11Tana pala bisuwaappe ashsha; allaga asatu kushiyaappe tana wotta ekka. Eti tumaa haasayana giidi caaqqidikka, wordduwaa haasayoosona. 12Nu attuma naati bantta yelagatettan dalqqidalqqidi, dicciya mittaa mala gidona. Nu macca naatikka kawo keettaa zoozziyan alleequwau essido tuuqe mala gidona. 13Nu gootarati daro dumma dumma qommo kattan kumona; nu dembbatun de7iya dorssati sha7aa, tammu sha7aa yelona. 14Nu miizzati modhdhona; eti aucayennan yelettidi corattona. Nu ogetun dagama waasoi siyettoppo. 15Ha yohoi tumu haniyo asati anjjettidaageeta. Eta Xoossai GODAA gidiyo asati anjjettidaageeta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\