Psalm 145

1Abeet ta Xoossau, ta kawuwau, taani nena gitayananne ne sunttaa meri merinau galatana. 2Taani nena ubba gallassi sabbana; ne sunttaanne meri merinau galatana. 3GODAI gita; aaro galatai ayyo bessees. A gitatettai asa qofaappe aadhdhees. 4Issi yeletai hara yeletaayyo neeni oottidobaa yootana; ne maalaalissiya oosotakka awaajjana. 5Eti ne bonchchuwaanne ne anggaa gitatettaabaa haasayana; taanikka ne maalaalissiya oosuwaa zaara zaarada qoppana. 6Asai, "Hoola!" giissiya ne oosuwaa wolqqaabaa haasayana; taanikka ne gitatettaa awaajjana. 7Eti ne kehatettaa daruwaabaa yootana; ne xillotettaabaakka yexxana. 8GODAI qarettiyaagaanne maariyaagaa; i hanqqettanau eesotennaagaa; danddayanchchaanne aggenna siiqoi dariyoogaa. 9GODAI ubbau keha; i ba medhdhido ubbau qarettiyaagaa. 10Abeet GODAU, ne mereta ubbai nena galatana; ne asati ubbaikka nena sabbana. 11Eti ne kawotettaa bonchchuwaabaa haasayana; ne wolqqaabaa yootana. 12Hegeenne, ne wolqqaama oosuwaabaanne ne kawotettaa bonchchuwaa anggaabaa asaa erissanaassa. 13Ne kawotettai merinaa kawotettaa; ne maatai yeleta ubbaa gakkanaassa. GODAI ba giido qaalau ubbau ammanettiyaagaa; i ba ooso ubban qarettiyaagaa. 14GODAI hokkidaageeta ubbaa zemppissees; kunddidaageeta ubbaa denttees. 15Ubbaa aifee neekko xeellees; eta koshshiyo wodiyan neeni etau qumaa immaasa. 16Neeni ne kushiyaappe yeggada, paxa de7iyaageeta ubbaa amuwaa alaasa. 17GODAI ba ogiyan ubban xillo; i ba ooso ubban qarettiyaagaa. 18GODAI bana xeesiya ubbau, tuman bana xeesiya ubbau matan de7ees. 19I baayyo yayyiyaageetu ubbaayyo amuwaa kunttees. Qassi i eta waasuwaa siyidi, eta ashshees. 20GODAI bana siiqiyaageeta ubbaa naagees; shin iitata ubbaa xaissana. 21Taani ta doonan GODAA galatana. Mereta ubbai a geeshsha sunttaa meri merinau galato!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\