Psalm 146

1GODAA galatite! Tanooshsho, GODAA galata! 2Ta de7o laitta ubban taani GODAA galatana; taani de7ido keenan ubban ta Xoossaa sabbana. 3Asi ashshanau danddayenna gishshau, asaa halaqatun ammanettoppite. 4Eta shemppoi kiyiyo wode, eti biittau simmoosona; eta halchchoi ubbai he gallassikka atti aggees. 5Yaaqooba Xoossai maaddiyo urainne GODAA ba Xoossaa baayyo ufaissa oottiya urai anjjettidaagaa. 6Xoossai saluwaanne sa7aa, gita abbaanne a giddon de7iyaabaa ubbaa medhdhidaagaa; i merinaukka ammanettiyaagaa. 7I naaqettidaageetau pirddiyaagaa; namisettidaageetau qumaa immiyaagaa. GODAI qashettidaageeta birshshees; 8GODAI qooqeta xeelissees. GODAI kunddidaageeta denttees; GODAI xillota siiqees. 9GODAI beteta naagees. Am77etanne aawai bainna naata maaddees; shin iitatu ogiyaa halissees. 10GODAI merinau kawotees. Xiyoonee, ne Xoossai, yeletaappe yeletaa gakkanaassi kawotana. GODAA galatite!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\