Psalm 147

1GODAA galatite! Nu Xoossaa sabbiyoogee lo77ottennee; a sabbiyoogee ufaissiyaabaanne bessiyaabaa. 2GODAI Yerusalaame bottokonees; Israa7eela asatuppe betidaageetakka shiishshees. 3Wozanai meqqidoogeeta i pattees; eta mazunttaakka i qachchees. 4I xoolintteta medhdhiyo wode, eta qoodaa likkiyan wottiis; eta ubbaakka eta sunttan sunttan xeegees. 5Nu Godai gita; a wolqqai daro; a akeekai likkiyaappe aadhdhiyaagaa. 6GODAI naaqettidaageeta zemppissees; shin iitata biittan duge olees. 7GODAASSI galataa yettaa yexxite; nu Xoossaassi diittaa diixxite. 8I saluwaa shaaraa maizzees; sa7aassi iraa bukissees; qeera deretu bolli maataa mokissees. 9Mehetuyyoonne waassiya quuro maratuyyo miyoobaa i immees. 10I ufaittiyoi paratu wolqqaaninne tooranchchatu minotettan gidenna. 11GODAI bau yayyiyaageetuuninne aggenna a siiquwan bantta ufaissaa wottidaageetun ufaittees. 12Yerusalaame katamau, GODAA galata! Xiyoonee, ne Xoossaa galata! 13Aissi giikko, i ne penggiya hiraquwaa minttees; ne giddon de7iya ne asaakka anjjees. 14I ne zawaa sarotettan naagees; nena keehippe lo77iya gisttiyaa kalssees. 15I ba kiitaa biittaayyo kiittees; a qaalainne eesuwan gakkees. 16I shachchaa bullukkodan miccees; akkaa bidinttaadan laalees. 17I ba gita shachchaa shuchchaadan duge olees. He meeguwan eqqanau ooninne danddayenna. 18I ba qaalaa kiittidi, shachchaa seerissees. I carkkuwaa carkkissin, haattai goggees. 19I ba qaalaa Yaaqooba zerettaassi, ba awaajjuwaanne pirddaa Israa7eela asaassi awaajjees. 20I hara kawotettaa asaassi hagaa oottibeenna; eti a pirddaa erokkona. GODAA galatite!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\