Psalm 148

1GODAA galatite! Salotun de7iyaageetoo, GODAA galatite; bolla xoqqan de7iyaageetoo, a galatite. 2Inttenoo, a kiitanchchatoo, ubbai a galatite. Saluwan de7iya a olanchchatoo, ubbai a galatite. 3Awau, aginau, a galatite; poo7iya xoolinttetoo, ubbai a galatite. 4Inttenoo, ubbaappe bolla xoqqan de7iya salotoo, a galatite. Salo gufanttuwaappe bollaara de7iya haattatoo, a galatite. 5Eti ubbati GODAA sunttaa galatona; aissi giikko, i azazin, eti ubbaikka merettidosona. 6I eta meri merinau eta sohuwan sohuwan wottiis. Eti mulekka ixxanau danddayenna azazuwaa i etau immiis. 7Sa7an de7iyaageetoo, GODAA galatite! Miimminttetoo, gita abbaa ciimmatoo, ubbatikka a galatite. 8Inttenoo, wolqqanttau, shachchau, shaarau, cigaarau, a azazuwaa poliya gotiyau, ubbatikka a galatite. 9Inttenoo, deretoo, keratoo, miyo aifiyaa aifiya mittatoo, zigatoo, ubbatikka a galatite. 10Mehetoo, do7atoo, sa7aara gooshettiya meretatoo, paalliya kafotoo, ubbatikka a galatite. 11Sa7aa kawotoo, kawotettaa asatoo, halaqatoo, deriyaa haariyaageetoo, ubbatikka a galatite. 12Wodallatoo, geela7otoo, cimatoo, naatoo, ubbatikka a galatite. 13Eti ubbati GODAA sunttaa galatona; aissi giikko, a sunttai ubbaappe bollaara de7iyaagaa; a bonchchoi salotuppekka sa7aappekka bollaara xoqqan de7ees. 14A bagga gidiya, ayyo matattiya Israa7eela asati a galatana mala, i eta minttiis. GODAA galatite!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\