Psalm 149

1GODAA galatite! GODAAYYO ooratta yettaa yexxite! Ammaniyaageetu yaa7an a sabbite! 2Israa7eela asati banttana medhdhidaagan ufaittona. Xiyoone asati bantta kawuwan keehippe ufaittona. 3Duriiddi, karaabiyaa baqqiiddinne diittaa diixxiiddi, a sunttaa sabbona. 4Aissi giikko, GODAI ba asan ufaittees; naaqettidaageetau xoonuwaa immidi, i eta bonchchees. 5Xoossaa asati bantta xoonuwan ufaittona; qamman ubban ufaissau yexxona. 6Eta doonan Xoossaa galatai, eta kushiyankka naa77u bagga qara bisoi de7o. 7Hegeenne, eti kawotettatuyyo haluwaa kessanaassanne asata qaxxayanaassa. 8Eta kawota sanssalatan, eta ola gadaawatakka biratan qachchanaassanne, 9eta bolli xaafettida pirddaa polanaassa. Hegee Xoossaa asatu ubbaayyo xoono. GODAA galatite!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\