Psalm 15

1Abeet GODAU, ne dunkkaaniyaa gelanau bessiyaagee oonee? Ne geeshsha deriyan nenaara de7anau bessiyaagee oonee? 2Suure de7uwaa de7iyaagaa, xillobaa oottiyaagaa, ba wozanaappe tumaa haasayiyaagaa, 3hara asa sunttaa moorennaagaa, ba lagge bolli iitabaa oottennaagaa, ba shooro zigirennaagaa; 4Xoossai ixxiyo asata kariyaagaa, shin GODAU yayyiya asata bonchchiyaagaa, ba caaqqidoogaa ai deexxinkka poliyaagaa, 5ba miishshaa dichchau immennaagaa, xillo asa bolli wordduwaa markkattanau mattaayiyaa ekkennaagaa. Ha yohota oottiyaagee merinaukka qaaxxenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\