Psalm 16

1Abeet Xoossau, taani neekko baqatido gishshau, tana naaga. 2Taani GODAAYYO, "Neeni ta Godaa; taani neeppe ekkiyobaappe attin, taayyo lo77obai baawa" yaagais. 3Sa7an de7iya geeshshati ai mala galatettidonaa! Ta ufaissai ubbai etaara issippe gidiyoogaa. 4Worddo xoossata kaalliyaageeti bantta bolla metuwaa darissoosona. SHin taani eta worddo xoossatuyyo yarshshikke; taani eta sunttan woossikke. 5Ta GODAU, ta de7uwaa saamai nena; tana koshshiya ubbaa neeni taassi immaasa. Ta sintta de7uwau waasee nena. 6Neeni taayyo immido saamai ai keesa lo77oo! Ee tumuppe lo77o! 7Tana zoriya GODAA galatais; bilahekka ta wozanai tana seerees. 8Taani ubbaton GODAI ta sinttan de7iyoogaa hassayais. I taappe ushachcha baggaara de7iyo gishshau, taani yeeqikke. 9Hegaa gishshau, ta wozanai ufaittees; ta shemppoikka ufaittees. Ta bollaikka hirggi bainnan de7ees. 10Tana Si7ooliyau aattada immakka; neeni nenan ammanettiyaagaa musissakka. 11Neeni tana de7o ogiyaa bessaasa. Taani ne achchan de7in, ta ufaissai polettees; ne ushachcha baggaara ufaissai merinau de7ees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\