Psalm 17

1Abeet GODAU, neeni taayyo xillo pirddaa pirddana mala, taani nena oichchiyoogaa siya; ta waasuwaa ezgga. Taani cimmenna inxxarssaappe woossiyo woosaakko, ne haittaa zaara. 2Ta shatinttai ne sinttappe yo; ne aifee likke gidiyaagaa xeello. 3Neeni qamman tana xomoosadasa; ta wozanaa paaccadasa. SHin paaccadakka; ta bolli ainnekka demmakka. Taani hara asatudan iita qaalaa haasayikke; taani ne azazuwaa naagiyo gishshau, gene ogiyaa kaallabeikke. 5Taani ubbatoo ne ogiyan hemettais; mulekka ne ogiyaappe gaxi kiya erikke. 6Abeet Xoossau, taani woossin, neeni siyiyo gishshau, taani nena woossais. Ne haittaa taakko zaarada, taani neeyyo yootiyoogaa ezgga. 7Bantta morkketuppe baqatiyaageeta ne ushachcha kushiyan qottada ashshiyaagoo, garamissiya aggenna ne siiquwaa bessa. 8Ne aifiyaa na77iyaadan tana naaga; ne qefiyaa giddon tana qotta. 9Tana un77i wottida iitatuppenne dooddi wottida diina morkketu kushiyaappe tana qosa. 10Etassi qareti baawa; otoruwan haasayoosona. 11Taani biyo soho ubban eti tana dooddoosona. Tana biittan aatti yegganau xeelloosona. 12Eti banttau miyoobaa koyiya gaammotu mala; geeman zuggi naagiya wodala gaammotu mala. 13Abeet GODAU, dendda. Ta morkketuura eqettada xoona; ne bisuwan iitatuppe tana ashsha ekka. 14Abeet GODAU, hagaa mala asaappe, eta qaadai ha sa7aa de7uwaa xalaalaa gidiyo asaappe ne kushiyan tana ashsha. Neeni etayyo minjjido boshan eta qaxxaya; he boshainne eta naatussi gididi, eta naatu naatussikka palaho. 15SHin taani xillotettan nena be7ana. Taani denddiyo wode, nena be7ada ufaittana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\