Psalm 18

1Abeet GODAU, ta wolqqau, taani nena siiqais. 2GODAI tau wogga zaallaa; taani olaappe naagettiyo miixaa; i tana ashshiyaagaa. Ta Xoossai taani akko baqatiyo ta wogga zaallaa. I ta gonddalliyaa. I tana ashshiya wolqqaamaa; i taani qosetta attiyo soho. 3Galatai bessiyo GODAA taani xeesais; i ta morkketuppe tana ashshees. 4Haiquwaa hirggai wodorodan tana phuphphuriis; bashshai di7odan tana muukkiis. 5Duufuwaa wodoroi tana qachchana hanees; haiqoi piredan tana oiqqiis. 6Tana metoi iissin, GODAA xeesaas; "Tana maadda" gaada ta Xoossaayyo waassaas. I ba Beeta Maqidasiyan ta cenggurssaa siyiis; taani waassido waasoi a haittan wodhdhiis. 7Wodhdhin Xoossai hanqqettido gishshau, biittai yaaqiyaaqidi qaaxxiis; deretu xaphoi gajigajidi kokkoriis. 8A siiriyaappe hanqquwaa cuwai cuwattiis; a doonaappe miya tamaa lacoinne xuuggiya bonqqoi kiyiis. 9Saluwaa i phalqqidi, duge wodhdhiis; he wode a gediyaappe garssaara sikkida shaarai de7ees. 10Qefiyaara de7iya kiitanchchaa kiruubiyan uttidi paalliis; carkkuwaa qefiyaa ekkidi eesotiis. 11Bana xuman kammiis; a dunkkaanee iraara sikkida shaaraa. 12A sinttan de7iya gita poo7uwaappe shachchainne tamaa lacoi kiyiis; kiyidi sikkida shaaraa kanttidi biis. 13Qassi GODAI dadaadan saluwaappe guummiis; Ubbaappe Xoqqiya Xoossai ba cenggurssaa sissiis. 14Ba wonddafiyaa zubbiyaa yeddidi, ba morkketa laaliis; wolqqanttaa poo7uwaa kiittidi, eta yedettiis. 15Abeet GODAU, neeni seerido wodenne, hanqqettada peenuqido wode, abbaa haattai zin77ido biittai beettiis. Qassi sa7aa baasoikka qoncciis. 16GODAI bollappe kushiyaa duge yeddidi, tana oiqqiis; ciimma haattaappe tana kessiis. 17I tana ta wolqqaama morkkiyaappenne tana ixxiyaageetuppe ashshiis. Aissi giikko, eti taayyo keehi daro wolqqaama. 18Ta waayiyaa gallassi eti ta bolli denddidosona; shin GODAI tana zemppissiyaagaa. 19I tana aaho sohuwaa kessiis; tanan ufaittido gishshau, tana ashshiis. 20Ta xillotettaadan GODAI tau qanxxiis; ta kushiyaa geeshshatettaadan i tau zaariis. 21Taani GODAA ogiyaa kaallaas; taani ta Xoossaa aggada wora babeikke. 22Taani a higgiyaa ubbaa naagaas; a wogaa poliyoogaa aggabeikke. 23Taani a sinttan suure de7aas; taani tana nagarappe naagaas. 24Hegaa gishshau, GODAI tau ta xillotettaadaaninne ta kushee a sinttan geeshsha gidiyoogaadan zaariis. 25Abeet GODAU, ammanettiyaageetuyyo neeni ammanettiyaagaa; suuretuyyo neenikka suure. 26Geeshshatuyyo neenikka geeshsha; shin geellatuyyo neeni cincca. 27Banttana ziqqissiyaageeta ashshaasa; shin banttana xoqqissiyaageeta neeni ziqqissaasa. 28Abeet GODAU, neeni ta xomppiyaa poo7issaasa; ta Xoossai poo7issin, ta xumai kichchees. 29Ne maaduwan taani ta morkke wottaaddaratu bolli woraajjais; ta Xoossan taani eta miixaa xeeraara guppa aadhdhais. 30Xoossaa ogee suure. GODAA qaalai ammanettiyaagaa. Akko baqatiya ubbatussi i gonddalle. 31GODAAPPE attin, hara xoossi baawa; nu Xoossaappe attin, hara wogga zaalli baawa. 32Taayyo wolqqaa immiyaageenne ta ogiyaa saro oottiyaagee Xoossaattennee. 33I ta gediyaa genessaa gediyaadan minttees; tana xoqqa sohotun sarotettan wottees. 34I ta kushiyaa olaa meezeyees; hegaa gishshau, taani ta qesiyan nahaasiyaa giyo birataa wonddafiyaa dafada dukkais. 35Tana ashshiya ne gonddalliyaa neeni taayyo immadasa. Ne ushachcha kushee tana zemppissees; ne lo77o ohettai tana gitayees. 36Ta hemettiyoosaa aassaasa; hegaa gishshau, ta tohoi harchchibeenna. 37Ta morkketa taani yedetta oiqqaas; taani eta xaissennan de7aidda guyye simmabeikke. 38Taani eta naa77antto denddennaadan shocaas; eti ta tohuwan wullidosona. 39Olau tana wolqqaa gixissadasa; tanaara gaaddetiyaageeta taayyo gulbbatissadasa. 40Ta morkketa ta sinttappe guyye baqatissadasa; tana ixxiyaageeta taani xaissaas. 41Banttana maaddana mala waassidosona, shin ooninne eta ashshibeenna. GODAAKKA eti xeesidosona, shin i etau koyibeenna. 42Carkkoi pittidi efiyo baanadan taani eta liiqissaas; ogiyan de7iya urqqaadankka eta yedhdhaas. 43Makkala asappe tana ashshadasa. Tana kawotettatu bollan sunttadasa; taani erenna asai tau haarettiis. 44Eti ta woriyaa siyidi, tau azazettoosona; allaga deree asaikka ta sinttan lahottees. 45Eti wozanaa kahaa bayoosona. Bantta naagettiyo miixaappe kokkoriiddi yoosona. 46GODAI de7ees! Xoossai, ta wogga zaallai galatetto! Tana ashshiya Xoossai xoqqu xoqqu go! 47I ta haluwaa kessiya Xoossaa; kawotettata taappe garssaara haarissiyaagaa; 48ta morkketuppe tana ashshiyaagaa. Abeet GODAU, neeni tanaara gaaddetiyaageetu bollan tana xoqqu xoqqu oottaasa; makkalanchcha asatuppe neeni tana ashshaasa. 49Hegaa gishshau, taani nena kawotettatu giddon galatana; taani ne sunttaa sabbana. 50Xoossai ba kawuwaassi xoonuwaa bollan xoonuwaa immees. Ba tiyidoogaassi, Daawitassinne a zerettaassi, aggenna siiquwaa merinau bessees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\