Psalm 19

1Saloti Xoossaa bonchchuwaa haasayoosonanne salotu gufanttoi i ba kushiyan oottidobaa awaajjees. 2Issi gallassai hankko gallassaayyo hegaa yootees; issi qammaikka hankko qammaayyo eratettaa qonccissees. 3Haasayi woikko qaali baawa; eta cenggurssaikka siyettenna. 4Gidikkokka, eta haasayaa cenggurssai sa7a ubban laalettiis; eta qaalaikka sa7aa gaxaa gakkiis. Xoossai awai de7iyo sohuwaa saluwan giigissiis. 5Ufaittiiddi karesooppe kiyiya mishiraadan, wottaa naasiyaayyo giigida wottanchchaadan, awai maallado maallado kiyees. 6Awai issi bagga saluwaa gaxaappe mokkidi, hara bagga saluwaa gaxaa gakkanaassi bees; a ho77uwaappe geemmiyaabi aibinne baawa. 7GODAA higgee suure; shemppuwaa zaarees. GODAI yootiyoogee ammanettiyaagaa; akeekai paccidoogeetussi eratettaa immees. 8GODAA wogai likke; wozanaa ufaissees. GODAA azazoi geeshsha; wozanaa poo7issees. 9GODAASSI bonchchuwan yayyiyoogee lo77o yoho; hegee merinaukka eqqidi de7iyaagaa. GODAA pirddai tuma; i ubbatonkka xillo. 10Worqqaappenne walahi bainna worqqaappe aadhdhidi dosettees; eessaappenne eessaa ililuwaappe aadhdhi mal77ees. 11Qassi tana ne ashkkaraa naagettanaadan zorees; ne higgiyaa naagiyoogan taani daro go7ettais. 12Ba huuphe balaa demmiyai oonee? Abeet GODAU, geemmida nagaraappe tana geeshsha. 13Qassi taani, ne ashkkarai, xalan nagaraa oottennaadan, neeni tana naaga. Tana nagarau haarissoppa; he wode taani suure gidada, gita mooruwaappe geeyana. 14Abeet GODAU, ta wogga zaallau, tana wozidaagoo, ta doonaappe kiyiya qaalainne ta wozanaa qofai nena ufaissiyaabaa gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\