Psalm 2

1Kawotettati aissi denddiyoonaa? Qassi asai aissi pattennabaa maqettii? 2Sa7aa kawotinne deriyaa haariyaageeti denddidosona; eti GODAA bollinne GODAI tiyidoogaa bolli issippe shiiqidosona. 3Eti, "Nuuni eta sanssalataa duuttoos; eti nuna qachchiyoogaakka wora oloos" yaagoosona. 4Saluwan ba araatan uttidaagee eta bolli miiccees; Godai eta bolli qilliiccees. 5Qilliiccidi i ba hanqquwan eta seerees; ba wolqqaama hanqquwan eta yashissees. 6Godai, "Taani ta geeshsha deriyaa Xiyoone bolli ta kawuwaa kawoyaas" yaagees. 7He kawoi, "Taani GODAA higgiyaa awaajjana; GODAI tana, 'Neeni ta na7aa; taani hachchi neeyyo aawa gidaas. 8Neeni tana woossa; taani kawotettaa ubbaa neeyyo immana; sa7a ubbai nebaa gidana. 9Neeni birata xam77an eta haarana; eta neeni urqqa miishshaa menttiyoogaadan menttana' yaagees" yaagiis. 10Hegaa gishshau, inttenoo kawotoo, eeyyoppite; ha sa7aa haariyaageetoo, inttena ye77e! 11GODAAYYO bonchcho yashshatettan oottite; yashshaa kokkoriyoogan ufaittite. 12GODAI hanqqettin, ogiyan intte xayennaadan na7aa yerite; aissi giikko, hanqquwaa eesuwan i eexxi kiyana. Baqati an qosetti attiya ubbati anjjettidaageeta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\