Psalm 20

1Neeni metootido wode GODAI ne woosaa siyo; Yaaqooba Xoossaa sunttai nena naago. 2Ba Beeta Maqidasiyaappe neeyyo maaduwaa kiitto; Xiyooneppe nena kaafo. 3Ne yarshshuwaa ubbaa i neeyyo hassayo; ne xuuggiyo yarshshuwan ufaitto. 4Ne wozanaa amuwaa neeyyo immo; ne halchchuwaa ubbaa polo. 5Ne xoonuwaa gishshau, nuuni ufaissau hombbocana; nu Xoossaa sunttan nu banddiraa xoqqu oottana. Neeni woossidobaa ubbaa GODAI neessi immo. 6GODAI ba doorido kawuwaassi xoonuwaa immiyoogaa taani biron erais. I ba geeshsha saluwan siyana; siyidi, ba ushachcha kushiyan gita xoonuwaa ayyo immana. 7Issooti issooti bantta ola parai goochchiyo gaariyan, harati bantta paran ceeqettoosona; shin nuuni GODAA nu Xoossaa wolqqan ceeqettoos. 8Eti xubettidi kunddana; shin nuuni denddidi, minni eqqana. 9Abeet GODAU, kawuwaassi xoonuwaa imma; nuuni nena xeesiyo wode siya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\