Psalm 21

1Abeet GODAU, kawoi ne minotettan ufaittees; neeni immido xoonuwan i aiba ufaittii! 2Neeni a wozanaa amuwaa ayyo immadasa; qassi i nena ba inxxarssan oichchidobaa diggabaakka. 3Neeni lo77o anjjuwaara akko yaasa; geeshsha worqqa kallachchaa a huuphiyan wottaasa. 4Neeni de7uwaa ayyo immanaadan nena woossiis; woossin ayyo immadasa. Meri merinau a bariyaa adussadasa. 5Neeni xoonuwaa immido gishshau, a bonchchoi darees; gitatettaanne anggaa ayyo immadasa. 6Neeni ayyo merinaa anjjuwaa immaasa; ne achchan de7iyo ufaissan a ufaissaasa. 7Kawoi GODAN ammanettees. Ubbaappe Xoqqiya Xoossai a aggennan siiqiyo gishshau, i yeeqenna. 8Ne kushee ne morkketa ubbaa kutuutana; ne ushachchai nena ixxiyaageeta oiqqana. 9Neeni qoncciyo wode, eta tama coociyaadan xuuggana. GODAI ba hanqquwaa suuluwan eta mittana; a tamaikka eta mi xaissana. 10Neeni eta naata biittaappe, eta zerettaakka asaa giddoppe xaissana. 11Ne morkketi ne bolli yaa7oosonanne iitabaa maqettoosona; shin polokkona. 12Aissi giikko, neeni eta ne wonddafiyaa zubbiyan dukkanau baabisana; baabisada guyye zaarada baqatissana. 13Abeet GODAU, ne minotettan xoqqu xoqqu ga; ne wolqqaassi nena sabboosinne galatoos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\