Psalm 22

1Ta Xoossau, ta Xoossau, tana aissi aggadii? Tana maadda gaada taani neeyyo watiwatiyo wode, aissi taappe haakkai? 2Abeet ta Xoossau, gallassan ubban taani neeyyo waassais; shin neeni taayyo allakka. Qamman ubbankka neeyyo waassais, shin woppaa demmikke. 3Gidikkonne, neeni kawotaa araatan geeshsha gidada uttadasa. Neeni Israa7eelati galatiyoogaa. 4Kase nu aawati nenan ammanettidosona; nenan ammanettin, neeni eta ashshadasa. 5Neeyyo waassidi attidosona; nenan ammanettidi yeellatibokkona. 6SHin taani asa gidikke; taani guxune. Taani asan karettidaagaanne qilliiccettidaagaa. 7Tana be7iya ubbati qiroosona; eti tana qoosoosonanne bantta huuphiyaa qaattoosona. 8Yaatidi, "Neeni GODAN ammanettoohoo; aissi nena ashshennee? GODAI nena dosikko, ane nena ashsho" yaagoosona. 9Gidikkonne, tana ta aayee uluwaappe suure yeletissidaagee nena; ta aayee xanttaa xammiyo wodekka taani nenan ammanettanaadan oottadasa. 10Taani yelettoosappe doommada nenan diccaas; ta aayee uluwaappe doommadakka, neeni ta Xoossaa. 11Metoi taakko matiyo gishshaunne tana maaddiyaabi bainna gishshau, hai neeni taappe haakkoppa. 12Daro morkketi korima booratudan tana dooddoosona; qaiciya Baasaane biittaa booratudan tana dooddoosona. 13Mentterettiyaanne gudiya gaammuwaadan bantta doonaa ta bolli hanggoosona. 14Taani haattaadan goggaas; ta meqettati bantta kuushshaappe kolettidosona. Ta wozanai eessaa muqaaddaa mala, ta giddon seeri wurees. 15Ta qooree kon77adan melees; ta inxxarssai kookkiyaara ohettees. Neeni tana haiqqida asadan baanan yeggadasa. 16Iita asati cora kanatudan tana yuuyi aadhdhidi teqqoosona. Ta kushetanne ta tohota caddoosona. 17Ta meqettati ubbai taayyo beettoosona. Ta morkketi tana xeelloosonanne dereqqoosona. 18Ta maayuwaa shaakki ekkoosona; ta adussa maayuwan saamaa yeggoosona. 19Abeet GODAU, neeni mati taappe haakkoppa. Abeet ta wolqqau, tana maaddanau eesuwan haaya. 20Tana bisuwaappe ashsha; ta al77o de7iyo kanatu wolqqaappe ashsha. 21Gaammotu doonaappe tana ashsha; qaiciya bazzo booratu kaciyaappe tana naaga. 22Taani ne sunttaa ta ishanttussi yootana; mabaaraa shiiquwankka nena galatana. 23Inttenoo, GODAASSI yayyiyaageetoo, a galatite. Inttenoo, Yaaqooba zerettatoo, ubbaikka a bonchchite. Inttenoo, Israa7eela zerettatoo, ubbatikka bonchchuwan ayyo yayyite. 24I naaqettidaageeta karenna; eta gakkida qohuwaa tau ai metoo geenna. Bari som77uwaa etappe genttenna; shin eti maaduwaassi akko waassiyo wodiyan, eta waasuwaa siyees. 25Taani neeni oottido lo77o oosuwaa gishshaassi, kunttida yaa7an galatana. Taani shiiqettidobaa neeyyo yayyiya asaa sinttan gattana. 26Hiyyeesati miidi kallana. GODAA koyiyaageeti a galatana. Eti merinau duretana. 27Sa7aa gaxaa gakkanaassi de7iya asai ubbai hassayidi, GODAAKKO simmana. Asa zare ubbai assi goinnana. 28Aissi giikko, kawotiyo maatai GODAABAA; kawotettata i haarees. 29Sa7an de7iya dure asati ubbai maananne ayyo goinnana. Banttana haiquwaappe ashshanau danddayennaageetinne baanau laamettiyaageeti ubbati ayyo gulbbatana. 30Yiya zerettai ayyo kiitettana; asai Godaa oosuwaa yiya yeletau yootana. 31Biron yelettibeenna asaassikka, "Xoossai ba asaa ashshiis" yaagiyoogee odettana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\