Psalm 23

1GODAI ta henttanchchaa; taayyo aibinne paccenna. 2Tana aaca qooruwan allaxxissees; woppu giida haattaakko laaggees. 3Ta de7uwaa ooraxissees. Ba sunttaa gishshau, tana xillotettaa ogiyan kaalettees. 4Neeni ta GODAI tanaara de7iyo gishshau, taani haiquwaa milatiya xumaa giddoora biikkokka, iitabau yayyikke. Ne gatimainne ne guufee tana minttettoosona. 5Ta morkketu sinttan taayyo gibiraa makkaasa. Tana mokkaidda, ta huuphiyaa zaitiyaa tiyaasa. Ta wanccai palahidi goggana gakkanaassi kunttaasa. 6Ne kehatettainne aggenna ne siiqoi ta de7uwaa laitta ubban tumuppe tana kaallana. Taani GODAA keettan merinaassi de7ana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\