Psalm 24

1Sa7ainne sa7an kumidabai ubbai GODAABAA; biittainne biittan de7iyaabai ubbai abaa. 2Aissi giikko, sa7aa gita abbaa bollan i hiixxiis; ciimma haattaa bollan minttidi essiis. 3GODAA deriyaa gi77anau bessiyaagee oonee? A geeshsha sohuwan eqqanau bessiyaagee oonee? 4A kushee nagaraappe geeyidoogaa, a wozanai geeshsha gididoogaa, eeqau goinnennaagaa, wordduwan caaqqennaagaa. 5I GODAAPPE anjjuwaa ekkana; ashshiya Xoossaappe i xillotettaa ekkana. 6Xoossaakko xeelliya asainne Yaaqooba Xoossaa sinttaa koyiya asai hageetu mala. 7Kareta dooyite! Bonchcho kawoi gelana mala, he beni penggeti dooyettona! 8He bonchcho kawoi oonee? Minoinne wolqqaamai GODAATTENNE! Olaukka i wolqqaama GODAATTENNE! 9Kareta dooyite! Bonchcho kawoi gelana mala, he beni penggeta dooyite! 10Ha bonchcho kawoi oonee? Ha bonchcho kawoi Ubbaappe Wolqqaama GODAATTENNE!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\