Psalm 25

1Abeet GODAU, ta shemppuwaappe nena woossais. 2Abeet ta Xoossau, taani nenan ammanettais; tana yeellayoppa; ta morkketu haittaa kessoppa. 3Nenan ufaissaa oottiyaageeti yeellatokkona; shin gaasoi bainnan geniyaageeti yeellatana. 4Abeet GODAU, tana ne ogiyaa bessa; ne ogiyaa tana tamaarissa. 5Neeni tana ashshiya Xoossaa gidiyo gishshau, ne tumatettan tana kaalettanne tamaarissa. Gallassa kumettan taani nenan ufaissaa oottais. 6Abeet GODAU, beniisappe de7iya ne maarotaanne aggenna ne siiquwaa hassaya. 7Ta yelagatettaa nagaraanne mooruwaa hassayoppa. Abeet GODAU, neeni keha gidiyo gishshau, aggenna ne siiquwaadan tana hassaya. 8GODAI kehanne suure; hegaa gishshau, nagaranchchata ba ogiyaa tamaarissees. 9Ashkketa suuretettan kaalettees; ashkketa ba ogiyaa tamaarissees. 10GODAA maachchaanne a awaajjuwaa naagiyaageetayyo a ogee ubbai tumatettanne aggenna siiqo. 11Abeet GODAU, ta nagarai keehi daro; gidikkokka, ne sunttaa gishshau, atto yaaga. 12GODAASSI yayyiya asi oonee? I kaallanau bessiyo ogiyaa GODAI a tamaarissana. 13I ubbatookka lo77o duussaa de7ana; a zerettati biittaa laattana. 14GODAI baayyo yayyiyaageetau ba xuuraa shaakkiyaagaa; i etau ba maachchaakka minttees. 15GODAI ta gediyaa piriyaappe kessiyo gishshau, ta aifee maaduwaassi ubbatoo akko xeellees. 16GODAU, taani tarkka de7iya qohettida asa gidiyo gishshau, haa taakko simma; taayyo qaretta. 17Taayyo hirggai dariis; ta metuwaappe tana neeni kessa. 18Ta metuwaanne ta tuggaa neeni be7a. Ta nagaraa ubbaa atto ga. 19Ta morkketi ai keena daridaakkonne be7a; eti tana woranaadan ixxiyoogaa xeella. 20Neeni tana naaga; neeni tana ashsha; taani neekko baqatido gishshau, tana yeellayoppa. 21Taani nenan ufaissaa oottido gishshau, suuretettainne tumatettai tana naago. 22Abeet Xoossau, Israa7eela asaa eta meto ubbaappe neeni ashsha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\