Psalm 26

1Abeet GODAU, taani suuretettan hemettido gishshaunne siree bainnan nena ammanettido gishshau, taayyo pirdda. 2Abeet GODAU, tana paacca, tana qora; ta wozanaa kahaa xomoosa. 3Aissi giikko, aggenna ne siiqoi ta sinttan de7ees; taani ne tumatettaa ogiyan hemettais. 4Taani cimmiya asatuura issippe uttikke; lo77o milatiya iitatu maabaran gelikke. 5Iitaa oottiya asatu yaa7aa taani ixxais; palatuura issippe uttikke. 6Abeet GODAU, taani qohabeennaagaa bessanau ta kushiyaa meeccais. Meeccada neeyyo yarshshiyo sohuwaa yuuyais; 7yuuyaidda ne galata yettaa yexxaisinne neeni oottido oorattabaa ubbaa yootais. 8Abeet GODAU, neeni de7iyo keettaa, ne bonchchoi aqiyo sohuwaa taani dosais. 9Tana nagaranchchatuura issippe pittoppa; woikko asa woriyaageetuura issippe xaissoppa. 10Eta kushiyan iita halchchoi de7ees; qassi eta ushachcha kushiyan mattaayee kumi uttiis. 11SHin tana gidikko, taani suuretettan hemettais. Tana woza; taayyo qaretta. 12Ta tohoi lo77o sohuwan eqqiis; taani kunttida yaa7an GODAA galatana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\