Psalm 27

1GODAI taayyo poo7onne tana ashshiyaagaa; yaatin, taani ooyyo yayyanee? GODAI ta de7oi naagettiyo miixaa; yaatin, taani ooyyo dagammanee? 2Iita asati, ta ixotinne ta morkketi tana woranau taakko horddofiyo wode, eti banttau xubettidi kunddana. 3Morkkiya toorai tana dooddiyaakkokka ta wozanai yayyenna. Olai ta bolli woraajjiyaakkokka, taani GODAN ammanettais. 4Taani GODAA issibaa oichchaas; taani hegaa koyaas; hegeenne, taani ta de7o laitta ubban GODAA keettan de7anaagaa; de7aidda, taani GODAA lo77otettaa be7anaagaanne a Beeta Maqidasiyan a koyanaagaa. 5Hegaa gishshau, metuwaa gallassan i tana ba de7iyoosan genttana; ba dunkkaaniyan i tana qosi ashshana. I tana xoqqa shuchchaa bollan essana. 6He wode taani tana dooddida ta morkketuppe gitatada, xoqqu xoqqu yaagana. Taani a dunkkaaniyan ufaittaidda yarshshuwaa yarshshana. Taani GODAAYYO diixxananne yexxana. 7Abeet GODAU, taani nena xeesiyo wode, neeni taayyo koya; taayyo qaretta; taayyo siya. 8Neeni, "Ta sinttaa koyite" giido wode, ta wozanai, "Abeet GODAU, eeno; taani ne sinttaa koyana" yaagiis. 9Ne sinttaa taappe genttoppa. Tana maaddidaagoo, tana ne ashkkaraa hanqqettada guyye zaaroppa. Abeet tana ashshiya Xoossau, tana oloppanne aggoppa. 10Ta aawainne ta aayyiyaa tana aggiyaakkonne GODAI tana dichchana. 11Abeet GODAU, ne ogiyaa tana tamaarissa; ta morkketu gishshau, tana suure ogiyaa kaaletta. 12Tana naassiya worddo markkati ta bolli denddido gishshau, tana ta morkketu amuwaayyo aattada immoppa. 13GODAA kehatettaa taani paxa de7aidda be7anaagaa ammanais. 14GODAN ufaissaa wotta; minnadanne wozannaamada, GODAN ufaissaa wotta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\